جمعه, 8 اسفند 1399
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مشترکین 13031986000

لطفا برای دریافت هر یک از خدمات زیر روی عنوان مربوط به آن کلیک کنید:

 

ردیف شناسۀ خدمت عنوان خدمت شناسنامۀ خدمت
1 13031986100 ثبت مکاتبات مراجعین دریافت فایل PDF
2 13031986101 ثبت شکایات مردمی دریافت فایل PDF

 

 

 


بهینه سازی مصرف برق 13031987000

لطفا برای دریافت هر یک از خدمات زیر روی عنوان مربوط به آن کلیک کنید:

 

ردیف شناسۀ خدمت عنوان خدمت شناسنامۀ خدمت
1 13031987000 ثبت گزارشات مردمی دریافت فایل PDF

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0