جمعه, 6 خرداد 1401
صورت های مالی حسابرسی شده

با عنایت به زیان­ ده بودن شرکت در سال مالی منتهی به اسفندماه 1399، تقسیم سود صورت نپذیرفته و پاداش به اعضای هیئت مدیره پرداخت نشده است.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0