چهارشنبه, 9 فروردين 1402
صورت های مالی حسابرسی شده

با عنایت به زیان­ ده بودن شرکت در سال مالی منتهی به اسفندماه 1399، تقسیم سود صورت نپذیرفته و پاداش به اعضای هیئت مدیره پرداخت نشده است.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0