چهارشنبه, 3 مرداد 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ 
یادداشت

لزوم تغییر نگرش فرهنگ سازی مدیریت مصرف و تداوم افزایش ضریب قابلیت اطمینان شبکههایبرق در استانهای جنوبی کشورپرویز فرزین پورا شاعه و ترویج فرهنگ مدیریت م صرف در ا ستانهای جنوبی ک شور با مولفههای گوناگونی روبهرو ست، بنا به شرایط آب وهوایی اینگونه مناطق که معموال ۹ ماه از سااا دارای هوای گرم و یا معتد هسااتند، نیازمند تجدید نظر در برنامهریزیها وراهبردهای خا صی ا ست تا بتواند ضمن اعتماد سازی و تبیین الگوی م صرف برق در اذهان عمومی جامعه همواره م سیرپذیرش آنها را در فصو مختلف سا قابل قبو کند، در این زمینه اتخاذ تدابیر الزم از وزارت نیرو و شرکت توانیر مثمرثمرخواهد بود.سیر صعودی فرهنگسازی به یک مدت زمان خاص اکتفا نمیکند، همچون اعما مدیریت مصرف برق در سه ماه تابستانکه با سعی و خطا و گاهی هم عبور موفق از پیک بار همراه است. اما در اینجا پیشنهاد میشود برای استانهای جنوبی کشوربا توجه به موارد ذکر شاده قوانین خاصای جدا از ساایر اساتانها در نظر گرفته شاود تا با نهادینه کردن اینکار و زمینه جلبحداکثری مردم و تالش و برنامه ریزی همکاران در این استانها فراهم شده و شاهد تحو شگرفی در کاهش مصرف و بهینهاستفاده کردن در بین احاد جامعه باشیم.از سوی دیگر، استانهای جنوبی کشور به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و اقلیمی بیش از ۹ ماه از سا دارای آب و هوایمعتد هستند، اما در فصل تابستان با توجه به دمای ۵۰ درجه و رطوبت ۱۰۰ درصد که همواره موجب افزایشا ستهالک و فر سودگی شبکه و تا سی سات شده، عمر مفید آنها را کاهش چ شمگیر داده لذا این مو ضوعات همزمان شده باکمبود تولید، افزایش دمای هوای ک شور، پدیده مانیرها و برقهای غیر مجاز و به تبع آن قطعیهای برق در سرا سر ک شور دراینجا اهمیت و حساااساایت تامین برق پایدار بعد از اعما قطعی برق را دو چندان میکند، چنانچه قابلیت اطمینان، توسااعهم ستمر، ا صالح و بهینه سازی مداوم انجام شود، قطعا شبکه نوپا بوده و بعد از مدیریت ا ضطراری بار بدون م شکل و صلمیشااود و البته عکس این موضااو هم صااادق اساات که شاابکه از پایداری چندانی برخوردار نبوده و با یک برنامه ریزیخاموشی بابرنامه آسیبهای جدی دیده و نارضایتی مردم را شاهد خواهیم بود.عقیده دارم به منظور جلوگیری از تبعات ناخواسااته قطعیهای بدون برنامه بعد از مدیریت اضااطراری بار توسااعه و تعمیراتپیشگیرانه و انجام مانورهای الزم پایداری شبکههای توزیع ماهانه در دستور کار شرکت توانیر به ویژه برای شرکتهای توزیعقرار گیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0