پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 19 آذر 1397
  فرم ارسال گزارشات مردمی( فرم جدید در دست اقدام می باشد)
      
  نام و نام خانوادگی اعلام کننده و تاریخ :    
  
  شماره تلفن اعلام کننده:    
  
  نام و نام خانوادگی :    
  
  آدرس :    
  
  نوع گزارش:      
  توضیحات:    
      
  ارسال گزارش

5.1.0.0
V5.1.0.0